Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 
 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen trad4U en de consument; 

 

Artikel 2 Algemeen 
 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen trad4U en de consument waarop trad4U deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Trad4U, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen 
 

1. Al onze offertes moeten worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële consument tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde opdrachtbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 8 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag van de offerte. 

2. De inhoud van folders, drukwerken etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen. 

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 
 

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van Trad4Us aanbod. 

 

Artikel 5 Levering 
 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van trad4U. 

2. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, (mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn) en, indien wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen). 

3. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 

4. De zaken worden binnen België geleverd, mits op voorraad en niet schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, zulks behoudens van eens stockage probleem of het bepaalde in artikel 15 van deze algemene voorwaarden (overmacht). De zaken worden buiten België geleverd, mits op voorraad en niet schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 60 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen, zulks behoudens het bepaalde in artikel 15 van deze algemene voorwaarden (overmacht). Levertijden worden verlengt met de tijd gedurende welke de consument enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten. Bij niet tijdige levering moeten wij derhalve aangetekend schriftelijk aangetekend in gebreke worden gesteld. 

5. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat trad4U hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 

6. Komen trad4U en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen als volgt tenzij anders overeengekomen. 

7. Indien trad4U gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan trad4U ter beschikking heeft gesteld. 

8. Indien trad4U een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Trad4U schriftelijk via standaard post  ingebreke te stellen. 

9. Eventuele retourzending aan ons moet altijd franco, onder opgave van redenen, geschieden: bij niet inachtneming van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de consument. Een retourzending geschiedt voor rekening en risico van de consument. 

 

Artikel 6 Afkoelings periode 
 

1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na aflevering van de zaken de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. De consument is alsdan gehouden de zaken onverwijld aan ons te retourneren. De kosten van het retourneren van de zaken komen voor rekening van de consument. Geopende pakketten kunnen niet worden geretourneerd. 

2. De consument is gehouden - op straffe van verval van het reclamerecht - de door ons geleverde zaken binnen 3 dagen na aflevering hiervan te (doen) beproeven. Indien bij de beproeving blijkt dat er sprake is van een abusievelijke levering en/of gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, is de consument verplicht zulks zo spoedig (binnen de 3 dagen) na aflevering, aan ons schriftelijk aangetekend per post ter kennis te brengen. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn geleverd. 

3. Gebreken die ten tijde van de levering en beproeving niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de consument binnen 7 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in het voorgaande lid. 

4. Ieder vorderingsrecht van de consument jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien: 

- de gebreken niet binnen de in dit artikel (in lid 1, 2 en 3) gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht; 

- de consument ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; 

- de consument de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt; 

5. Klachten betreffende  prijzen en  de factuur, moeten binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken en/of de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de consument terzake jegens ons vervallen. 

6. Het indienen van klachten geeft de consument niet het recht de ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren dan wel op te schorten. 

7. De consument dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. 

8. Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de zaken blijven buiten de garantie. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk. 

 

Artikel 7 Modellen 
 

1. Indien door Trad4U een model is getoond of verstrekt aan de consument, is dit enkel informatief, en kan verschillen van het actuele artikel. 

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 
 

1. trad4U blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Bij volledige betaling van de koopprijs gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de consument over. 

2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de consument (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de consument na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken. 

 

Artikel 9 Onderzoek en klachten 
 

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Trad4U te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van de originele factuur en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 

 

Artikel 10 Risico-overgang 
 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht. 

 

Artikel 11 Betaling 
 

1. De consument verplicht zich de koopprijs te voldoen met een van de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen kunnen alleen worden voldaan door vooruitbetaling via bank/giro of creditcard tenzij tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan, of indien wordt gekozen voor rembours, direct bij het in ontvangst nemen van de bestelling. 

3. Indien een rembourszending om wat voor reden ook niet in ontvangst wordt genomen, dan wordt deze na een periode van 3 weken automatisch door aan ons bedrijf geretourneerd. Trad4U heeft dan het recht om de consument rente- en administratiekosten alsmede de volledige kosten voor verpakking en verzending in rekening te brengen. 

4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 

6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van trad4U en de verplichtingen van de consument jegens trad4U onmiddellijk opeisbaar. 

7. trad4U heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. trad4U kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Trad4U kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding 
 

1. trad4U is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

- na het sluiten van de overeenkomst Trad4U ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

2. Voorts is Trad4U bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Trad4U op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Trad4U de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4. Trad4U behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 13 Incassokosten 
 

1. Blijft de consument om wat voor reden ook in gebreke dan wordt de incasso na herhaaldelijke ingebrekestelling steeds vermeerderd met redelijke kosten ter incasso uit handen gegeven. Alle gerechtelijke en niet gerechtelijke kosten komen hierbij voor rekening van de consument. 

2. Indien Trad4U aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. 

4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid 
 

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake van door ons geleverde zaken niet door derden op zich zijn genomen, kan de consument jegens ons (garantie-)aanspraken als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricagefouten. Onze aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag waarvoor wij te dezer zake zijn verzekerd. 

2. Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid bestaat, zijn wij slechts gehouden tot, zulks te onzer keuze: 

    a. (kosteloos) herstel van de gebreken, of 

    b. levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken, of 

    c. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de consument gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde zaken betrekking hebben, of 

   d. een in overleg met de consument te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld. 

3. Indien de consument zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds. 

4. Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan consument en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (, door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de consument, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de zaken of door de zaken zelf. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke ontstaat doordat wet- of regelgeving van het (buiten)land waar de zaken worden afgeleverd en/of van het (buiten)land waar consument woont of gevestigd is en/of van het (buiten)land waar de zaken worden gebruikt, afwijkt van de wet- of regelgeving in Nederland. 5. Behoudens het bepaalde in artikel 6, lid 1 van deze algemene voorwaarden, is consument niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de consument. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de consument op te slaan. 

 

Artikel 15 Overmacht 
 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Trad4U geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trad4U niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Trad4U worden daaronder begrepen. 

3. Trad4U heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Trad4U zijn verbintenis had moeten nakomen. 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Indien Trad4U ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trad4U gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

 

Artikel 16 Geschillen 
 

1. De rechtbank van koophandel te Kortrijk , of het Vredegerecht van Kortrijk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen . 

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

Artikel 17 Toepasselijk recht 
 

Op elke overeenkomst tussen trad4U en de consument is Belgisch recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 18 Wijziging en uitleg van de voorwaarden 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.